Entia IT

Har du tänkt på att en ICT-lösning kan vara en del av ditt företags affärsverksamhetsstrategi och konkurrensfördel? ICT är inte bara en utgift utan kan uttryckligen påverka företagets omsättning och lönsamhet. En fungerande ICT-miljö utgör en konkurrensfördel, eftersom ett fungerande system gör att de anställda kan fokusera på det produktiva arbetet och kunderna därigenom få service utan avbrott.

Entia strävar efter att vara en ICT-partner som förstår kundens affärsverksamhet. Vi är genuint intresserade av våra kunder och bygger upp en ICT-miljö för att stödja företagets strategi. Vi har erfarenhet av att både producera och köpa ICT-tjänster. Tack vare vår erfarenhet vet vi att en ICT-partner snabbt måste kunna lösa problem, oavsett tid på dygnet. Förutom att skapa en fungerande arbetsmiljö är vi med och bygger upp företagets framtid. Vi gör ett långsiktigt arbete för att företaget och dess kunder fullt ut ska kunna utnyttja teknologin.

Vi söker partnerskap som sträcker sig över årtionden. Genom ett långsiktigt samarbete lär vi känna kundens affärsverksamhet och kan föreslå den mest meningsfulla lösningen. Vi talar samma språk som våra kunder: vi fungerar som tolk mellan dator och människa − för oss är alla kunder lika värdefulla.

ICT – ditt företags konkurrensfördel